Knooppunt-online

Zoals reeds in een vorig artikel vermeld, wil minister Vandeurzen inzetten op de ontwikkeling van online hulpverlening in Vlaanderen. Eén van de actiepunten in dit verband was de oprichting van een ‘intersectoraal aanspreekpunt online hulp‘. Dat actiepunt is ondertussen een feit geworden en het ‘aanpreekpunt’ ging in maart dit jaar van start. Het werd omgedoopt tot ‘knooppunt-online‘.

Knooppunt-online wordt vanaf nu het centrale aanspreekpunt in Vlaanderen voor organisaties binnen de welzijns- en GGZ-sector, die willen starten of doorgroeien met online hulpverlening. Het is een samenwerkingsverband tussen 5 partners: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW), Arteveldehogeschool, Online-hulpverlening.be, UC Leuven-Limburg en Jongerenbegeleiding Informant.

Knooppunt-online heeft drie doelstellingen: bundelen van informatie, vorming en sensibilisering, consult en advies.

Bundelen van informatie over online hulpverlening

Hoewel online hulpverlening nog relatief jong is in Vlaanderen blijkt er toch heel wat info en expertise beschikbaar te zijn. Onder de vorm van: richtlijnen, methodieken, toepassingen, onderzoek, enzovoort. Deze informatie is tot nu toe echter zeer verspreid over allerlei initiatieven, organisaties en sectoren. Bundeling van alle bestaande expertise betekent een meerwaarde, omdat ze dan vlot consulteerbaar is voor alle geïnteresseerden. Dit kan ook voorkomen dat telkens van nul moet begonnen worden en bevorderen dat organisaties gaan samenwerken.

Op de pas ontwikkelde website van knooppunt-online werd begonnen met bestaand materiaal op gebied van online hulpverlening te presenteren. Een gedeelte hiervan is zeer concreet, een ander gedeelte is eerder beleidsmatig en organisatorisch van aard. Deze ‘mediatheek’ bestaat uit artikels, boeken en video’s, en is nog in opbouw.
Bekijk de mediatheek op knooppunt-online.be

Vorming en sensibilisering

Vorming en sensibilisering zal bestaan uit workshops, vormingen, studiedagen en congres(bijdragen) over mogelijkheden en ontwikkelingen op gebied van online hulpverlening.  Zo worden er ‘smaakmakers’ of ’teasers’ gepland, voor directies en coördinatoren in diverse sectoren van welzijn & GGZ.

Consult en advies

Organisaties die nieuwsgierig zijn, willen starten of reeds volop aan de slag zijn met online hulpverlening in de brede zin van het woord, kunnen kosteloos op knooppunt-online beroep doen voor een consult- of adviesgesprek. Hierbij kan het gaan om het doorgeven van informatie, maar ook om het bevorderen van contacten tussen organisaties die met soortgelijke initiatieven bezig zijn. Indien nodig kan er ook verwezen worden naar externe organisaties die vorming of opleiding aanbieden.

In het kader van consult of advies is het eveneens de bedoeling om tegen eind dit jaar minimale kwaliteitseisen te formuleren waaraan online hulp moet voldoen.

Andere aandachtspunten

Knooppunt-online wil minstens dit jaar speciale aandacht besteden aan:

  • De verbindende rol die online hulpverlening kan spelen in welzijn en GGZ. Meer bepaald om de drempels tussen de verschillende ‘lijnen’ en sectoren te verlagen voor hulpvragers of cliënten.
  • Onderzoeken welke rol ‘beeldbellen’ kan spelen. Deze vorm van online communicatie wordt momenteel slechts sporadisch gebruikt in Vlaanderen, maar zou op termijn een belangrijke meerwaarde kunnen bieden.
  • Het OHUP (Online Hulp Uitwisselingsplatform) verder uitbouwen.
  • Het ondersteunen van de Vlaamse scriptieprijs onlinehulp, uitgeschreven door Flanders Care.
  • Nagaan welke financiële ‘incentives’ zouden kunnen geboden worden aan opstartende of bestaande initiatieven op gebied van online hulpverlening.

Website: www.knooppunt-online.be
Twitter: @knooptonline
Facebook: www.facebook.com/knooppunt.online

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *